చంద్రశేఖరాష్టకం - Chandrasekhara Ashtakam

చంద్రశేఖరాష్టకం - Chandrasekhara Ashtakam

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహి మామ్ |
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్ష మామ్ || ౧ ||

రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం
శింజినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతానలసాయకమ్ |
క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదివాలయైరభివందితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౨ ||

పంచపాదపపుష్పగంధపదాంబుజద్వయశోభితం
ఫాలలోచన జాతపావక దగ్ధమన్మథవిగ్రహమ్ |
భస్మదిగ్ధకళేబరం భవనాశనం భవమవ్యయం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౩ ||

మత్తవారణముఖ్యచర్మకృతోత్తరీయ మనోహరం
పంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంఘ్రి సరోరుహమ్ |
దేవసింధుతరంగశీకర-సిక్తశుభ్రజటాధరం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౪ ||

యక్షరాజసఖం భగాక్షహరం భుజంగవిభూషణం
శైలరాజసుతాపరిష్కృత-చారువామకళేబరమ్ |
క్ష్వేళనీలగళం పరశ్వథధారిణం మృగధారిణం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౫ ||

కుండలీకృతకుండలేశ్వరకుండలం వృషవాహనం
నారదాదిమునీశ్వరస్తుతవైభవం భువనేశ్వరమ్ |
అంధకాంతకమాశ్రితామరపాదపం శమనాంతకం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౬ ||

భేషజం భవరోగిణామఖిలాపదామపహారిణం
దక్షయజ్ఞవినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనమ్ |
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం సకలాఘసంఘనిబర్హణం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౭ ||

భక్తవత్సలమర్చితం నిధిమక్షయం హరిదంబరం
సర్వభూతపతిం పరాత్పరమప్రమేయమనుత్తమమ్ |
సోమవారుణ భూహుతాశన సోమపానిఖిలాకృతిం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౮ ||

విశ్వసృష్టివిధాయినం పునరేవ పాలనతత్పరం
సంహరంతమపిప్రపంచమశేషలోకనివాసినమ్ |
క్రీడయంతమహర్నిశం గణనాథయూథసమన్వితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || ౯ ||

మృత్యుభీత మృకండుసూనుకృతస్తవం శివసన్నిధౌ
యత్ర కుత్ర చ యః పఠేన్న హి తస్య మృత్యుభయం భవేత్ |
పూర్ణమాయురరోగతామఖిలార్థసంపదమాదరం
చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తిమయత్నతః || ౧౦ ||

ఇతి శ్రీచంద్రశేఖరాష్టక స్తోత్రం సంపూర్ణమ్  |

Chandrasekhara Ashtakam - శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకం