హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా అందరి నాన ల కోసం

హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే  సందర్భంగా   అందరి నాన ల  కోసం

N- నా జీవితం బాగుండాలని

 A- ఆనందం గా ఉండాలని

 N- నా ఎదుగుదల కోసం

N- నిత్యం తను కష్టపడుతూ a- అందరూ బాగుండాలని చూసే మొట్ట మొదటవ్యక్తి Nanna.