క్రింది విషయాలలో ఇచ్చిన ప్రశ్నలకి జవాబు తెలుసా ?

General Knowledge For Child With simple Quiz

1.