ఒక శూధృని తల నరికి ఆతని తపస్సును భగ్నం చేసిన రాముడు ?

నిజంగా రాముడు ధర్మ ప్రభువు ? రాముడు ఎవరికి ఆదర్శం ? Rama killed Shudhra, . . ఎవరో ఒక బ్రాహ్మణబాలకుని అకాలమరణానికి కారణం అధర్మము అట. ఆ అధర్మమేమి యనగా..... శూద్రుడు తపమాచరిచుట యని రామాయణ కథనము.

Apr 16, 2022 - 11:53
Oct 17, 2022 - 20:39
 0
ఒక శూధృని తల నరికి ఆతని తపస్సును భగ్నం చేసిన రాముడు ?

ఎందరో మహానుభావులు రామ కథాపీయుష పిపాసులు అందరికీ వందనములు పాత పోష్టే, రామకథ, శ్రీరామ కథ.

"Lord Rama Killed a Shudhra Man For Performing THapah ( meditaion ) ....The reason for the untimely death of a Brahmin boy was adharma. What is that adharmam i.e. penance by a Shudra which is the story of Ramayana. Read Uttarakanda 73 to 76 Sargas of Valmiki Ramayana. Geetapress Telugu Ramayana available at low price. ."

ఎవరో ఒక బ్రాహ్మణబాలకుని అకాలమరణానికి కారణం అధర్మము అట. ఆ అధర్మమేమి యనగా..... శూద్రుడు తపమాచరిచుట యని రామాయణ కథనము.

వాల్మీకి రామాయణము ఉత్త‌రకాండ 73 నుండి 76 సర్గలు చదవండి. గీతాప్రెస్ తెలుగు రామాయణము తక్కువ మూల్యములో దొరకును. .

ఘట్టము: ఉత్తర రామాయణములోని శంబూకవధ 76 వ సర్గ 2 వ శ్లోకం నుండి 5 వ శ్లోకం వరకు

శూద్రయోన్యాం ప్రజాతోస్మి తప ఉగ్రం సమాస్థితః౹ దేవత్వం ప్రార్థయే రామ సశరీరః మహాయశః౹౹2౹౹

నాది శూద్రజన్మ. ఉగ్రమైన తపమాచరింప సంకల్పించితిని. శరీరంతో సహా దేవత్వమందవలెనని కోరిక.

న మిథ్యాహం వదే రామ దేవలోక జిగీషయా౹ శూద్రం మాం విద్ధి కాకుత్స్థ శంబూకో నామ నామతః౹౹3౹౹౹

దేవలోకము నాశించిన నేను అబద్ధం చెప్పను. నేను శూద్రుడను. నా పేరు శంబూకుడు.

భాషతస్తస్య శూద్రస్య ఖడ్గం సురుచిర ప్రభం౹ నిష్కృత్య కోశాద్విమలం శిరః చిచ్ఛేద రాఘవః౹౹4౹౹

శూద్రుడైన శంబూకుడు తపస్సు చేయుచుండగా రాముడు ఒరనుండి ఖడ్గమును తీసి ఆతని శిరస్సును ఖండించెను.

తస్మిన్ శూద్రే హతే దేవాః సేంద్రాః సాగ్ని పురోగమాః౹ సాధు సాధ్వితి కాకుత్థ్సం శశంసుః ముహుర్ముహుః౹౹5౹౹

శూద్రుని శి‌రము ఖండించినంతనే ఇంద్రాదులు రామా సాధు సాధు అని పుష్పవృష్టి కురిపించిరి.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow