నవగ్రహ పీడ విమోచనా స్తోత్రం తెలుగులో - Navagraha peeda vimochana sthothram telugu

May 4, 2022 - 12:41
May 14, 2022 - 11:15
 0

గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారకః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే రవిః ||

రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సుధాశనః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే విధుః ||

భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్ సదా | వృష్టికృద్వృష్టిహర్తా చ పీడాం హరతు మే కుజః ||

ఉత్పాతరూపో జగతాం చంద్రపుత్రో మహాద్యుతిః | సూర్యప్రియకరో విద్వాన్ పీడాం హరతు మే బుధః ||

దేవమంత్రీ విశాలాక్షః సదా లోకహితే రతః | అనేకశిష్యసంపూర్ణః పీడాం హరతు మే గురుః ||

దైత్యమంత్రీ గురుస్తేషాం ప్రాణదశ్చ మహామతిః | ప్రభుస్తారాగ్రహాణాం చ పీడాం హరతు మే భృగుః ||

సూర్యపుత్రో దీర్ఘదేహో విశాలాక్షః శివప్రియః | మందచారః ప్రసన్నాత్మా పీడాం హరతు మే శనిః ||

మహాశిరా మహావక్త్రో దీర్ఘదంష్ట్రో మహాబలః | అతనుశ్చోర్ధ్వకేశశ్చ పీడాం హరతు మే శిఖీ ||

అనేకరూపవర్ణైశ్చ శతశోఽథ సహస్రశః | ఉత్పాతరూపో జగతాం పీడాం హరతు మే తమః ||

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow