అచ్యుతాష్టకమ్

Dec 2, 2020 - 22:10
 0

అచ్యుతాష్టకమ్

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ |
శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం  జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే ‖ 1 ‖

అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం  మాధవం శ్రీధరం రాధికా రాధితమ్ |
ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం  దేవకీనందనం నందజం సందధే ‖ 

విష్ణవే జిష్ణవే శంకనే చక్రిణే  రుక్మిణీ రాహిణే జానకీ జానయే |
వల్లవీ వల్లభాయార్చితా యాత్మనే  కంస విధ్వంసినే వంశినే తే నమః ‖ 

కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణ  శ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే |
అచ్యుతానంత హే మాధవాధోక్షజ  ద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక ‖

రాక్షస క్షోభితః సీతయా శోభితో  దండకారణ్యభూ పుణ్యతాకారణః |
లక్ష్మణోనాన్వితో వానరైః సేవితో  అగస్త్య సంపూజితో రాఘవః పాతు మామ్ ‖ 5 ‖

ధేనుకారిష్టకాఽనిష్టికృద్-ద్వేషిహా  కేశిహా కంసహృద్-వంశికావాదకః |
పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో  బాలహోపాలకః పాతు మాం సర్వదా ‖ 6 ‖

బిద్యుదుద్-యోతవత్-ప్రస్ఫురద్-వాససం  ప్రావృడమ్-భోదవత్-ప్రోల్లసద్-విగ్రహమ్ |
వాన్యయా మాలయా శోభితోరః స్థలం  లోహితాఙ్-ఘిద్వయం వారిజాక్షం భజే ‖ 7 ‖

కుంచితైః కుంతలై భ్రాజమానాననం  రత్నమౌళిం లసత్-కుండలం గండయోః |
హారకేయూరకం కంకణ ప్రోజ్జ్వలం  కింకిణీ మంజులం శ్యామలం తం భజే ‖ 8 ‖

అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం  ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషః సస్పృహమ్ |
వృత్తతః సుందరం కర్తృ విశ్వంభరః  తస్య వశ్యో హరి ర్జాయతే సత్వరమ్ ‖

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow