బిల్వాష్టకమ్

Dec 2, 2020 - 22:47
 0

బిల్వాష్టకమ్

bilvashtakam telugu

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం |
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 1 ‖

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః |
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 2 ‖

దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనం |
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 3 ‖

సాలగ్రామేషు విప్రేషు తటాకే వనకూపయోః |
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రాణాం ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 4 ‖

దంతికోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతాని చ |
కోటికన్యాప్రదానేన ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 5 ‖

ఏకం చ బిల్వపత్రైశ్చ కోటియజ్ఞ్న ఫలం లభేత్ |
మహాదేవైశ్చ పూజార్థం ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 6 ‖

కాశీక్షేత్రే నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం |
గయాప్రయాగ మే దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 7 ‖

ఉమయా సహ దేవేశం వాహనం నందిశంకరం |
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 8 ‖

ఇతి శ్రీ బిల్వాష్టకమ్ ‖


వికల్ప సంకర్పణ


త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం |
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః |
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః |
కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం |
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః |
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తథా |
తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనం |
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ |
భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః |
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రస్య ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధశతక్రతౌ చ |
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం |
అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపనముచ్యతే |
అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోపనయనం తధా |
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

బిల్వాష్టకమిదమ్ పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow