డైనమిక్ DCP (Vizag) గంగాధరం గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు - TEam MDN NEWS

డైనమిక్ DCP (Vizag) గంగాధరం గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు - TEam MDN NEWS

డా బి ఆర్ అంబేడ్కర్ వారసులు నిగర్వి నిరాడంబరులు నిత్యం పేద ప్రజలకు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్న.

డైనమిక్ dcp vizag గంగాధరం గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు భవిష్యత్తులో మరెన్నో ఉన్నత భాధ్యతలు చేపట్టాలని ఆ భగవంతుడు మీకు మీ కుటుంబానికి నిండు నూరేళ్ళూ ఆయురారోగ్యాలు భోగభాగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుతూ

-- Team MDN NEWS