చంద్ర కవచమ్

Dec 2, 2020 - 22:49
Dec 3, 2020 - 07:19
 0

చంద్ర కవచమ్

అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ చంద్రో దేవతా | చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ‖

ధ్యానం

సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ |
వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ ‖

ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్ ‖

అథ చంద్ర కవచమ్


శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు కలానిధిః |
చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు నిశాపతిః ‖ 1 ‖

ప్రాణం క్షపకరః పాతు ముఖం కుముదబాంధవః |
పాతు కంఠం చ మే సోమః స్కంధే జైవాతృకస్తథా ‖ 2 ‖

కరౌ సుధాకరః పాతు వక్షః పాతు నిశాకరః |
హృదయం పాతు మే చంద్రో నాభిం శంకరభూషణః ‖ 3 ‖

మధ్యం పాతు సురశ్రేష్ఠః కటిం పాతు సుధాకరః |
ఊరూ తారాపతిః పాతు మృగాంకో జానునీ సదా ‖ 4 ‖

అబ్ధిజః పాతు మే జంఘే పాతు పాదౌ విధుః సదా |
సర్వాణ్యన్యాని చాంగాని పాతు చంద్రోఖిలం వపుః ‖ 5 ‖


ఫలశ్రుతిః

ఏతద్ధి కవచం దివ్యం భుక్తి ముక్తి ప్రదాయకమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ‖ 6 ‖

‖ ఇతి శ్రీచంద్ర కవచం సంపూర్ణమ్ ‖

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow