ఫిస్టులా వ్యాధి గురించి అపోహలు వాటికీ సమాధానాలు by Dr.sreepathi jayachandar MS Ayu

Jul 17, 2021 - 04:33
Jul 17, 2021 - 04:34
 0

ఫిస్టులా వ్యాధి గురించి అపోహలు వాటికీ సమాధానాలు .

పైల్స్ కి ఫిస్టులా కి చాల తేడా ఉంటుంది . 

Note::- Please comment here for Updates and corrections, 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow