ఫిస్టులా వ్యాధి గురించి అపోహలు వాటికీ సమాధానాలు by Dr.sreepathi jayachandar MS Ayu

ఫిస్టులా వ్యాధి గురించి అపోహలు వాటికీ సమాధానాలు .

పైల్స్ కి ఫిస్టులా కి చాల తేడా ఉంటుంది . 

Note::- Please comment here for Updates and corrections,