ఆరోగ్యం

హెర్నియా రావటానికి గల కారణాలు మరియు చికిత్స పద్ధతులు

వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు : ఏమీ లేవు. వైద్యుడు కళ్ళతో చూసి, చేతితో పరీక్షించి, ర...