నవగ్రహ కవచం - navagraha kavacham in telugu

May 4, 2022 - 12:38
 0
 • శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిః | ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః ||
 • బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః | జఠరం చ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః ||
 • పాదౌ కేతుః సదా పాతు వారాః సర్వాంగమేవ చ | తిథయోఽష్టౌ దిశః పాంతు నక్షత్రాణి వపుః సదా ||
 • అంసౌ రాశిః సదా పాతు యోగాశ్చ స్థైర్యమేవ చ | గుహ్యం లింగం సదా పాంతు సర్వే గ్రహాః శుభప్రదాః ||
 • అణిమాదీని సర్వాణి లభతే యః పఠేద్ ధృవమ్ | ఏతాం రక్షాం పఠేద్ యస్తు భక్త్యా స ప్రయతః సుధీః ||
 • స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ రణే చ విజయీ భవేత్ | అపుత్రో లభతే పుత్రం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ ||
 • దారార్థీ లభతే భార్యాం సురూపాం సుమనోహరామ్ | రోగీ రోగాత్ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ ||
 • జలే స్థలే చాంతరిక్షే కారాగారే విశేషతః | యః కరే ధారయేన్నిత్యం భయం తస్య న విద్యతే ||
 • బ్రహ్మహత్యా సురాపానం స్తేయం గుర్వంగనాగమః | సర్వపాపైః ప్రముచ్యేత కవచస్య చ ధారణాత్ ||
 •  కాకవంధ్యా జన్మవంధ్యా మృతవత్సా చ యా భవేత్ | బహ్వపత్యా జీవవత్సా కవచస్య ప్రసాదతః ||
 • ఇతి గ్రహయామలే ఉత్తరఖండే నవగ్రహ కవచం సమాప్తమ్ |

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow