బైబిల్ వాక్యాలు

దేశ పౌరులకోసం నిరంతరం శ్రమించే, దేశ భక్తులైన భారత మిలిటరీ , పోలీస్ , డాక్టర్స్, మునిసిపల్ ఉద్యోగులు, వీరి సేవకు లేని మత పిచ్చి, కుల పిచ్చి మనకు ఎందుకు , మా శుభాకాంక్షలు అందరికీ సమానమే . Https://mydigitalnews.in/donate

కీర్తనలు 27:1
1 / 14

1. కీర్తనలు 27:1

ప్రభువే నాకు దీపము, నాకు రక్షణము, ఇక నేను ఎవరికిని భయపడనక్కరలేదు. ప్రభువే నాకు కోట, ఇక నేను ఎవరికిని వెరవనక్కరలేదు. - కీర్తనలు 27:1

Donate

Https://mydigitalnews.in/donate  

Next