క్రైస్తవం

బైబిల్ వాక్యాలు

దేశ పౌరులకోసం నిరంతరం శ్రమించే, దేశ భక్తులైన భారత మిలిటరీ , పోలీస్ , డాక్టర్స్, మునిసిపల్ ఉద్యోగులు, వీరి సేవకు లేని మత పిచ్చి, కుల...