జ్యోతిష్యం

శ్రీ అంగారక కవచం - గురు గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం కొరకు ఈ మంత్రము...

మనకు గ్రహాలన్నీ బాగుంటేనే మనం సంతోషంగా ఉంటాం . నవగ్రహాలలో శ్రీ అంగారకుడు ఒకడు .అంగారక గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం మనకు ఉండాలి. అందుకుగాను...