సరదా

రిటైర్ అయ్యాక యివన్నీ - పనికి ఆహార పథకాలు Fun

Source: ? (Wp forward). Credits: comment here. What to do After Retirement in Telugu, After Retirement Opportunities, work after retirement

బండెన్క బండి గట్టి (పాట): తెలంగాణా రైతాంగ సాయుధ పోరాటం

తెలంగాణా రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించి, ఉత్తేజితపరిచిన పాటల్లో ఇది ప్రముఖమైనది. దీనిని సాయుధ పోరాటంలో క్రియాశీలకంగా పనిచేసిన,...

Asha Pasham Full Video Song || Care Of Kancharapalem Video...

ఆశ పాశం బందీ సేసేలే సాగే కాలం ఆడే ఆటేలే తీరా తీరం సేరేలోగానే ఏ తీరౌనో సేరువైనా సేదూ దూరాలే -Asha Pasham Song Lyrics Care Of Kancharapalem...