హైందవం

దశమహావిద్యలు - శ్రీ దక్షిణకాళీ హృదయ స్తోత్రం - Dhakshin...

దశమహావిద్యలు - శ్రీ దక్షిణకాళీ హృదయ స్తోత్రం

గాయత్రీ అనగానేమి? ఛందస్సా లేక దేవతా - మోహన రావు శర్మ

5వేదాలు :- 1.ఋగ్వేదం 2.యజుర్వేదం 3.సామవేదము 4.అథర్వణ వేదము 5.ప్రణవవేదము ఉపవేదముల...

ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి - తమ్మోజు

గాయత్రీ విశ్వకర్మలకు సంబంధించి వేదంలో ఎక్కడైనా ప్రస్తావన ఉన్నదా? అని నేను ప్రశ...

శివలింగాలు విశ్వకర్మ చిహ్నాలు - వేద బ్రహ్మశ్రీ ఆచార్య మ...

అప్పట్లో పరమాత్మ ప్రతిరూపము భింబమని చెబుతూ పూజలు చేసేవారు. పురాణాలు వ్యాప్తమైన త...