హైందవం

విశ్వ బ్రాహ్మణుల గురించి వైదిక చరిత్ర ఏం చెబుతుంది?- TMR...

అప్పుడు యావత్ భూమండలాన్ని పరిపాలించిన చక్రవర్తి భువన విశ్వకర్మ చక్రవర్తి. ఆయన కాలములో దేవతలు మానవులు కలిసి భూమిపైనే నివసించేవారు....

అగ్నిమీళే పురోహితం - ప్రొఫెసర్ చండ్రపాటి

ఈ మంత్రద్రష్ట పేరు : మధుఛందా వైశ్వామిత్రుడు అట. దేవుడు : అగ్ని ఛందస్సు : గాయత్రీ. ఇది ఋగ్వేదం లోని మొట్టమొదటి మంత్రము.

ప్రతిష్ట - బ్రహ్మం గారి దేవస్థానం - యడ్లపాడు - బ్రహ్మశ్రీ...

Support Us - Donate to MDN NEWS Googl Pay 8519826961 - సూచన : ప్రతి రోజూ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ అప్డేట్ చ్య బడును . ఈ లింకు ను రిఫ్రెష్...