హైందవం

గాయత్రీ అనగానేమి? ఛందస్సా లేక దేవతా - మోహన రావు శర్మ

5వేదాలు :- 1.ఋగ్వేదం 2.యజుర్వేదం 3.సామవేదము 4.అథర్వణ వేదము 5.ప్రణవవేదము ఉపవేదములు : - 1.ఆయుర్వేదం 2.ధనుర్ళేదము 3.గాంధర్వవేదము 4. అర్థశాస్త్రము...

ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి - తమ్మోజు

గాయత్రీ విశ్వకర్మలకు సంబంధించి వేదంలో ఎక్కడైనా ప్రస్తావన ఉన్నదా? అని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఒక మెసేజ్ ని పెట్టడం జరిగింది.

శివలింగాలు విశ్వకర్మ చిహ్నాలు - వేద బ్రహ్మశ్రీ ఆచార్య మోహన్...

అప్పట్లో పరమాత్మ ప్రతిరూపము భింబమని చెబుతూ పూజలు చేసేవారు. పురాణాలు వ్యాప్తమైన తర్వాత ఒక కాలఘట్టంలో అతిపెద్ద మారణ హోమంలో విశ్వబ్రాహ్మణులందరూ...

విశ్వ బ్రాహ్మణుల గురించి వైదిక చరిత్ర ఏం చెబుతుంది?- TMR...

అప్పుడు యావత్ భూమండలాన్ని పరిపాలించిన చక్రవర్తి భువన విశ్వకర్మ చక్రవర్తి. ఆయన కాలములో దేవతలు మానవులు కలిసి భూమిపైనే నివసించేవారు....