శ్రీ కాళీ కర్పూర స్తోత్రం - దశ మహా విద్య స్తోత్రాలు -sri kali karpura sthothram Dasa maha vidhya Sthothraalu Telugu

Jul 20, 2023 - 21:50
Jul 20, 2023 - 21:56
 0

శ్రీ కాళీ కర్పూర స్తోత్రం

కర్పూరం మధ్యమాంత్య స్వరపరరహితం సేందువామాక్షియుక్తం బీజం తే మాతరేతత్త్రిపురహరవధు త్రిఃకృతం యే జపంతి |  తేషాం గద్యాని పద్యాని చ ముఖకుహరాదుల్లసంత్యేవ వాచః స్వచ్ఛందం ధ్వాంతధారాధరరుచిరుచిరే సర్వసిద్ధిం గతానామ్ || 1 ||

ఈశానః సేందువామశ్రవణపరిగతో బీజమన్యన్మహేశి ద్వంద్వం తే మందచేతా యది జపతి జనో వారమేకం కదాచిత్ | జిత్వా వాచామధీశం ధనదమపి చిరం మోహయన్నంబుజాక్షి వృందం చంద్రార్ధచూడే ప్రభవతి స మహాఘోరబాణావతంసే || 2 ||

ఈశో వైశ్వానరస్థః శశధరవిలసద్వామనేత్రేణ యుక్తో బీజం తే ద్వంద్వమన్యద్విగలితచికురే కాలికే యే జపంతి | ద్వేష్టారం ఘ్నంతి తే చ త్రిభువనమపి తే వశ్యభావం నయంతి సృక్కద్వంద్వాస్రగ్ధారాద్వయధరవదనే దక్షిణే కాలికే చ || 3 ||

ఊర్ధ్వే వామే కృపాణం కరకమలతలే చ్ఛిన్నముండం తథాధః సవ్యే భీతిం వరం చ త్రిజగదఘహరే దక్షిణే కాలికే చ | జప్త్వైతన్నామవర్ణం తవ మనువిభవం భావయత్యేవమంబ
తేషామష్టౌ కరస్థాః ప్రకటిత వదనే సిద్ధయస్త్ర్యంబకస్య || 4 ||

వర్గాద్యం వహ్నిసంస్థం విధురతిలలితం తత్త్రయం కూర్చయుగ్మం లజ్జాద్వంద్వం చ పశ్చాత్ స్మితముఖి తదధష్ఠద్వయం యోజపిత్వా | త్వాం మాతర్యే జపంతి స్మరహరమహిలే భావయంత స్వరూపం తే లక్ష్మీలాస్యలీలాకమలదలదృశః కామరూపా భవంతి || 5 ||

ప్రత్యేకం వా ద్వయం వా త్రయమపి చ పరం బీజమత్యంతగుహ్యం త్వన్నామ్నా యోజపిత్వా సకలమపి సదా భావయంతో జపంతి | తేషాం నేత్రారవిందే విహరతి కమలా వక్త్రశుభ్రాంశుబింబే వాగ్దేవీ దేవి ముండస్రగతిపరిలసత్కంఠ పీనస్తనాఢ్యే || 6 ||

గతాసూనాం బాహూప్రకరకృతకాంచీపరిలసన్నితంబాం దిగ్వస్త్రాం త్రిభువనవిధాత్రీం త్రినయనామ్ | శ్మశానస్థే తల్పే శవహృది మహాకాలసురతః ప్రసక్తాం త్వాం ధ్యాయన్ జనని జడచేతా అపి కవిః || 7 ||

శివాభిర్ఘోరాభిః శవనివహముండాఽస్థి నికరైః పరం సంకీర్ణాయాం ప్రకటితచితాయాం హరవధూమ్ |ప్రవిష్టాం సంతుష్టాముపరిసురతేనాతి యువతీం సదా త్వాం ధ్యాయంతి క్వచిదపి న తేషాం పరిభవ || 8 ||

వదామస్తే కిం వా జనని వయముచ్చైర్జడధియో న ధాతా నాపీశో హరిరపి న తే వేత్తి పరమమ్ |తథాపి త్వద్భక్తిముఖరయతి చాస్మాకమసితే తదేతత్క్షంతవ్యం న ఖలు పశురోషః సముచితః || 9 ||

సమంతాదాపీనస్తనజఘనధృగ్యౌవనవతీ రతాసక్తో నక్తం యది జపతి భక్తస్తవ మనుమ్ |వివాసాస్త్వాం ధ్యాయన్ గలితచికురే తస్య వశగః సమస్తాః సిద్ధ్యౌఘాః భువి తవ చిరంజీవతి కవిః || 10 || 

సమాః స్వస్థీభూతాం జపతి విపరీతేరతి విధో  విచింత్య త్వాం ధ్యాయన్నతిశయమహాకాలసురతామ్ |తదా తస్య క్షోణీతలవిరహమాణస్య విదుషః కరాంభోజే వశ్యా హరవధూ మహాసిద్ధినివహాః || 11 ||

ప్రసూతే సంసారం జనని భవతీ పాలయతి చ
సమస్తం క్షిత్యాది ప్రలయసమయే సంహరతి చ |
అతస్త్వాం ధాతాపి త్రిభువనపతిః శ్రీపతిరథో
మహేశోఽపి ప్రాయః సకలమపి కిం స్తౌమి భవతీమ్ || 12 ||

అనేకే సేవంతే భవదధికగీర్వాణనివహాన్
విమూఢాస్తే మాతః కిమపి న హి జానంతి పరమమ్ |
సమారాధ్యామాద్యాం హరిహరవిరించ్యాదివిబుధైః
ప్రసన్నోఽస్మి స్వైరం రతిరసమహానందనిరతామ్ || 13 ||

ధరిత్రీ కీలాలం శుచిరపి సమీరోపి గగనం
త్వమేకా కల్యాణీ గిరిశరమణీ కాలి సకలమ్ |
స్తుతిః కా తే మాతస్తవకరుణయా మామగతికం
ప్రసన్నా త్వం భూయా భవమననుభూయాన్మమ జనుః || 14 ||

శ్మశానస్థః సుస్థో గలితచికురో దిక్పటధరః
సహస్రం త్వర్కాణాం నిజగలితవీర్యేణ కుసుమమ్ |
జపస్త్వత్ప్రత్యేకం మనుమపి తవ ధ్యాననిరతో
మహాకాలి స్వైరం స భవతి ధరిత్రీ పరివృఢః || 15 ||

గృహే సమ్మార్జన్యా పరిగలితవీజం హి కుసుమం
సమూలం మధ్యాహ్నే వితరతి చితాయాం కుజదినే |
సముచ్చార్య ప్రేమ్నా మనుమపి సకృత్కాలి సతతం
గజారూఢో జాతి క్షితిపరివృఢః సత్కవివరః || 16 ||

స్వపుష్పైరాకీర్ణం కుసుమధనుషో మందిరమహో
పురో ధ్యాయన్ ధ్యాయన్ యది జపతి భక్తస్తవ మనుమ్ |
సగంధర్వశ్రేణీపతిరపి కవిత్వామృతనదీ
నదీనః పర్యంతే పరమపదలీనః ప్రభవతి || 17 ||

త్రిపంచారే పీఠే శవశివహృది స్మేరవదనాం
మహాకాలేనోచ్చైర్మదనవశలావణ్యనిరతామ్ |
సమాసక్తో నక్తం స్వయమపి రతానందనిరతో
జనో యో ధ్యాయేత్త్వాం జనని కిల సస్యాత్ స్మరహరః || 18 ||

సలోమాస్థి స్వైరం పలలమపి మార్జారమసితే
పరం చోష్ట్రం మేషం నరమహిషయోశ్ఛాగమపి వా |
బలిం తే పూజాయామపి వితరతాం మర్త్యవసతాం
సతాం సిద్ధిః సర్వా ప్రతిదినమపూర్వా ప్రభవతి || 19 ||

వశీలక్షం మంత్రం ప్రజపతి హవిష్యాసనరతో
దివా మాతర్యుష్మచ్చరణయుగల ధ్యాననిరతః |
పరం నక్తం నగ్నో నిధువన వినోదేన చ మనుం
జపేల్లక్షం సమ్యక్ స్మరహరసమానః క్షితితలే || 20 ||

ఇదం స్తోత్రం మాతస్తవ మనుసముద్ధారణజనుః
స్వరూపాఖ్యం పాదాంబుజయుగలపూజావిధియుతమ్ |
నిశార్ధే వా పూజాసమయమథవా యస్తు పఠతి
ప్రలాపస్తస్యాపి ప్రసరతి కవిత్వామృతరసః || 21 ||

కురంగాక్షీవృందం తమనుసరతి ప్రేమతరలం
వశస్తస్య క్షోణీపతిరపి కుబేరప్రతినిధిః |
రిపుః కారాగారం కలయతి చలత్కేలికలయా
చిరం జీవన్ముక్తః ప్రభవతి స భక్తః ప్రతిజనుః || 22 ||

ఇతి శ్రీమహాకాలవిరచితం కాలికాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

మరిన్ని దశ మహా విద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow