నీతి వాక్యాలు

 • అతి సర్వత్రా వర్జయేత్. (అతిగా చేయడం అన్నిచోట్లా విడువతగినది)
 • అతి వినయం ధూర్త లక్షణం.
 • ఆలస్యం అమృతం విషం.
 • ఆడి తప్పవద్దు*
 • అప్పు చేయ వద్దు*
 • కలసిఉంటే కలదు సుఖం.
 • నిదానమే ప్రదానం.
 • నీవు నేర్పిన విద్యయే నీరజాక్ష : నీవు ఎవరికీ చెడు విద్యలు నేర్పించకు. అవతలి వాడు ఆ విద్యలు నీ మీద కూడా ప్రయోగించగలడు. నీటిలో నీ ముఖం ప్రతిబింబించినట్టుగా నీవు ఇతరులకి నేర్పిన విద్య నీ మీద కూడా ప్రతిఫలించ గలదు.
 • నోరు మంచిదైదే వూరు మంచిదవుతుంది
 • పెద్దల మాట చద్దికూటి మూట.
 • పాలుత్రాగి పరుగెత్తేకంటే నీళ్ళు త్రాగి నిలబడటం మేలు.
 • పేదల మాటాలు పెదవికి చేటు.
 • పెదవి దాటని మాటకు ప్రభువు నీవు, పెదవి దాటిన మాటకు బానిస నీవు.
 • మంచి పనికి దుర్ముహుర్తంలేదు, చెడ్డ పనికి సుమూహుర్తం లేదు.
 • పోరు నష్టం పొందు లాభం.
 • ఋణశేషం శత్రుశేషం ప్రమాదం.
 • వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన:మంచి మాట ఎవరు చెప్పిన వినవచ్చును. దీనికి వయసుతో సంభందం లేదు.