దశ మహా విద్య స్తోత్రాలు - Dasa maha vidhya Sthothraalu Telugu

Jul 20, 2023 - 10:14
Jul 22, 2023 - 22:39
 0

దశమహావిద్యలు

1. శ్రీ కాళీ

శ్రీ కాళీ కర్పూర స్తోత్రం

శ్రీ దక్షిణకాళీ హృదయ స్తోత్రం

శ్రీ మహాకాళీ స్తోత్రం

శ్రీ కాళీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ కాళీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ భద్రకాళీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

2. శ్రీ తారా దేవి

శ్రీ తారా కవచం

శ్రీ తారా స్తోత్రం (తారాష్టకం)

శ్రీ తారాంబా హృదయం

శ్రీ నీలసరస్వతీ స్తోత్రం

శ్రీ తారామ్బా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ తారామ్బా అష్టోత్తరశతనామావళిః

3. శ్రీ త్రిపురసుందరీ

శ్రీ త్రిపురసుందర్యష్టకం

శ్రీ త్రిపురసుందరీ ప్రాతః స్మరణం

శ్రీ త్రిపురసుందరీ పంచరత్న స్తోత్రం

త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం

శ్రీ త్రిపురసుందరీ వేదపాద స్తవః

శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం

శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం – 2

శ్రీ మహాత్రిపురసుందరీ షట్కం

శ్రీ మహాత్రిపురసుందరీ హృదయం

శ్రీ షోడశీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ షోడశీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

4.శ్రీ భువనేశ్వరి

శ్రీ భువనేశ్వరీ కవచం (త్రైలోక్యమంగళం)

శ్రీ భువనేశ్వరీ పంజర స్తోత్రం

శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం

శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయం

శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

5. శ్రీ త్రిపురభైరవీ

శ్రీ త్రిపురభైరవీ కవచం

శ్రీ త్రిపురభైరవీ స్తోత్రం

శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం

శ్రీ భైరవీ కవచం (త్రైలోక్యవిజయం)

శ్రీ త్రిపురభైరవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ త్రిపురభైరవీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

6. శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవి

శ్రీ ఛిన్నమస్తా కవచం

శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవి స్తోత్రం

శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవి హృదయం

ప్రచండ చండికా స్తవరాజః (శ్రీ ఛిన్నమస్తా స్తోత్రం)

శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

7. శ్రీ ధూమావతీ

శ్రీ ధూమావతీ కవచం

శ్రీ ధూమావతీ స్తోత్రం

శ్రీ ధూమావతీ హృదయం

శ్రీ ధూమావతీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ ధూమావతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

8. శ్రీ బగళాముఖి

శ్రీ బగలాముఖీ కవచం

శ్రీ బగలాముఖీ దశనామాత్మక స్తోత్రం

శ్రీ బగలాముఖీ వర్ణ కవచం

శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – ౧

శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – ౨

శ్రీ బగళాముఖీ హృదయం

శ్రీ బగళాముఖీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ బగళాముఖీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

9. శ్రీ మాతంగీ

శ్రీ మాతంగినీ కవచం (త్రైలోక్యమంగళ కవచం)

శ్రీ మాతంగీ కవచం (సుముఖీ కవచం)

శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం

శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం – ౨

శ్రీ మాతంగీ హృదయం

శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ మాతంగీ సహస్రనామ స్తోత్రం

10. శ్రీ కమలా

శ్రీ కమలా కవచం

శ్రీ కమలా స్తోత్రం – 1

శ్రీ కమలా స్తోత్రం – 2

శ్రీ కమలాంబికా స్తోత్రం

శ్రీ కమలా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ కమలా అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ కమలా సహస్రనామ స్తోత్రం

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow