గణపతి హోమం - తాంత్రిక బ్రహ్మ , సిద్ద గురు , శ్రీ శ్రీ శ్రీ అనేక్ చిద్విలాసానంద స్వయంభూ

Jul 30, 2023 - 18:36
Jul 30, 2023 - 18:37
 0
గణపతి హోమం - తాంత్రిక బ్రహ్మ , సిద్ద గురు , శ్రీ శ్రీ శ్రీ అనేక్ చిద్విలాసానంద స్వయంభూ

అస్య శ్రీమహాగణపతి మహామంత్రస్య గణక ఋషిః నిచృద్గాయత్రీ ఛందః మహాగణపతిర్దేవతా ఓం గం బీజం స్వాహా శక్తిః గ్లౌం కీలకం మహాగణపతిప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఓం గాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
శ్రీం గీం తర్జనీభ్యాం నమః |
హ్రీం గూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
క్లీం గైం అనామికాభ్యాం నమః |
గ్లౌం గౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
గం గః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం గాం హృదయాయ నమః |
శ్రీం గీం శిరసే స్వాహా |
హ్రీం గూం శిఖాయై వషట్ |
క్లీం గైం కవచాయ హుమ్ |
గ్లౌం గౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
గం గః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్బంధః |

ధ్యానం –
బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకరుజాచక్రాబ్జపాశోత్పల-
-వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్నకలశప్రోద్యత్కరాంభోరుహః |
ధ్యేయో వల్లభయా సపద్మకరయాఽఽశ్లిష్టో జ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తివిపత్తిసంస్థితికరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థదః ||

లమిత్యాది పంచపూజా –

లం పృథివ్యాత్మకం గంధం సమర్పయామి |
హం ఆకాశాత్మకం పుష్పం సమర్పయామి |
యం వాయ్వాత్మకం ధూపమాఘ్రాపయామి |
రం అగ్న్యాత్మకం దీపం దర్శయామి |
వం అమృతాత్మకం అమృతోపహారం నివేదయామి |

ఓం గాం గణపతి నమ: - స్వాహా 

 ఓం శ్రీ గణేశాయ నమ: - స్వాహా 

ఓం ఏకాదంతయ నమ: - స్వాహా 

ఓం సుముఖాయ నమ: - స్వాహా 

ఓం క్షిప్రా ప్రసాదయ నమ:  - స్వాహా 

ఓం భాలాచంద్రయ నమః  - స్వాహా 

మూలమంత్రః –

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా |

ఓం ఇత్యేతదజస్య కంఠవివరం భిత్వా బహిర్నిర్గతం
చోమిత్యేవ సమస్తకర్మ ఋషిభిః ప్రారభ్యతే మానుషైః |
ఓమిత్యేవ సదా జపంతి యతయః స్వాత్మైకనిష్ఠాః పరం
చోం‍కారాకృతివక్త్రమిందునిటిలం విఘ్నేశ్వరం భవాయే || 1 ||

శ్రీం బీజం శ్రమదుఃఖజన్మమరణవ్యాధ్యాధిభీనాశకం
మృత్యుక్రోధనశాంతిబిందువిలసద్వర్ణాకృతి శ్రీప్రదమ్ |
స్వాంతస్థాత్మశరస్య లక్ష్యమజరస్వాత్మావబోధప్రదం
శ్రీశ్రీనాయకసేవితేభవదనప్రేమాస్పదం భావయే || 2 ||

హ్రీం బీజం హృదయత్రికోణవిలసన్మధ్యాసనస్థం సదా
చాకాశానలవామలోచననిశానాథార్ధవర్ణాత్మకమ్ |
మాయాకార్యజగత్ప్రకాశకముమారూపం స్వశక్తిప్రదం
మాయాతీతపదప్రదం హృది భజే లోకేశ్వరారాధితమ్ || 3 ||

క్లీం బీజం కలిధాతువత్కలయతాం సర్వేష్టదం దేహినాం
ధాతృక్ష్మాయుతశాంతిబిందువిలసద్వర్ణాత్మకం కామదమ్ |
శ్రీకృష్ణప్రియమిందిరాసుతమనఃప్రీత్యేకహేతుం పరం
హృత్పద్మే కలయే సదా కలిహరం కాలారిపుత్రప్రియమ్ || 4 ||

గ్లౌం బీజం గుణరూపనిర్గుణపరబ్రహ్మాదిశక్తేర్మహా-
-హంకారాకృతిదండినీప్రియమజశ్రీనాథరుద్రేష్టదమ్ |
సర్వాకర్షిణిదేవరాజభువనార్ణేంద్వాత్మకం శ్రీకరం
చిత్తే విఘ్ననివారణాయ గిరిజాజాతప్రియం భావయే || 5 ||

గంగాసుతం గంధముఖోపచార-
-ప్రియం ఖగారోహణభాగినేయమ్ |
గంగాసుతాద్యం వరగంధతత్త్వ-
-మూలాంబుజస్థం హృది భావయేఽహమ్ || 6 ||

గణపతయే వరగుణనిధయే
సురగణపతయే నతజనతతయే |
మణిగణభూషితచరణయుగా-
-శ్రితమలహరణే చణ తే నమః || 7 ||

వరాభయే మోదకమేకదంతం
కరాంబుజాతైః సతతం ధరంతమ్ |
వరాంగచంద్రం పరభక్తిసాంద్రై-
-ర్జనైర్భజంతం కలయే సదాఽంతః || 8 ||

వరద నతజనానాం సంతతం వక్రతుండ
స్వరమయనిజగాత్ర స్వాత్మబోధైకహేతో |
కరలసదమృతాంభః పూర్ణపత్రాద్య మహ్యం
గరగలసుత శీఘ్రం దేహి మద్బోధమీడ్యమ్ || 9 ||

సర్వజనం పరిపాలయ శర్వజ
పర్వసుధాకరగర్వహర |
పర్వతనాథసుతాసుత పాలయ
ఖర్వం మా కురు దీనమిమమ్ || 10 ||

మేదోఽస్థిమాంసరుధిరాంత్రమయే శరీరే
మేదిన్యబగ్నిమరుదంబరలాస్యమానే |
మే దారుణం మదముఖాఘముమాజ హృత్వా
మేధాహ్వయాసనవరే వస దంతివక్త్ర || 11 ||

వశం కురు త్వం శివజాత మాం తే
వశీకృతాశేషసమస్తలోక |
వసార్ణసంశోభితమూలపద్మ-
-లసచ్ఛ్రియాఽలింగిత వారణాస్య || 12 ||

ఆనయాశు పదవారిజాంతికం
మాం నయాదిగుణవర్జితం తవ |
హానిహీనపదజామృతస్య తే
పానయోగ్యమిభవక్త్ర మాం కురు || 13 ||

స్వాహా స్వరూపేణ విరాజసే త్వం
సుధాశనానాం ప్రియకర్మణీడ్య |
స్వధాస్వరూపేణ తు పిత్ర్యకర్మ-
-ణ్యుమాసుతేజ్యామయ విశ్వమూర్తే || 14  ||

సమర్పణం –

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః |

 • 1000 కొబ్బరి ముక్కలతో హోమం చేయడం వల్ల సంపదలు పెరిగి గొప్ప ఆర్థిక స్థితి ఏర్పడుతుంది.
 • సతుమ, వరి, పోరి, త్రిమథురం అన్నీ క్షేమానికి మేలు చేస్తాయి. నెల్పోరి (పోరితో వరి)
  త్రిమథురంతో కలిపి వివాహాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది.
 • అన్నం, మరియు నెయ్యితో కలిపిన వరి మన కలలను నెరవేర్చడానికి మరియు వాటిని త్వరగా నిజం చేయడానికి మంచిది.
 • తేనె బంగారాన్ని ఇస్తుంది.
 • నెయ్యిలో ముంచిన అప్పం మంత్ర సిద్ధి మరియు రాజ వాసియం ఇస్తుంది.
 • మోతగం యుద్ధంలో విజయాన్ని అందించి మన కోరికలను తీరుస్తుంది.
 • మంత్ర సిద్ధి ఇవ్వడానికి పొట్టు తీయని కొబ్బరికాయలు .
 • కమలం సంపద అభివృద్ధిని ఇస్తుంది.
 • వెంథామరై (తెల్ల కమలం) మన పదాలను చర్యగా మార్చడానికి మెరుగుపరుస్తుంది.
 • గరిక , గడ్డి (అరుగం పుల్) గుబేర సిద్ధిని (ఆర్థిక అభివృద్ధి) ఇస్తుంది.
 • తేజ్ పత్ర , కొబ్బరి, ఆవాలు  మరియు మిరియాలు అన్ని క్షేమాన్ని ప్రసాదిస్తున్నది 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow