అంగారక  కవచమ్ (కుజ కవచమ్)

Dec 3, 2020 - 07:26
Jul 20, 2021 - 07:59
 0
అంగారక  కవచమ్ (కుజ కవచమ్)

అంగారక  కవచమ్ (కుజ కవచమ్)

అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్య, కశ్యప ఋషీః, అనుష్టుప్ చన్దః,

అంగారకో దేవతా, భౌమ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ‖
ధ్యానమ్
రక్తామ్బరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్ |
ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాన్తః ‖

అథ అంగారక కవచమ్
అఙ్గారకః శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః |
శ్రవౌ రక్తమ్బరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః ‖ 1 ‖

నాసాం శక్తిధరః పాతు ముఖం మే రక్తలోచనః |
భుజౌ మే రక్తమాలీ చ హస్తౌ శక్తిధరస్తథా ‖2 ‖

వక్షః పాతు వరాఙ్గశ్చ హృదయం పాతు రోహితః |
కటిం మే గ్రహరాజశ్చ ముఖం చైవ ధరాసుతః ‖ 3 ‖

జానుజఙ్ఘే కుజః పాతు పాదౌ భక్తప్రియః సదా |
సర్వాణ్యన్యాని చంగాని రక్షేన్మే మేషవాహనః ‖ 4 ‖

ఫలశ్రుతిః
య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వశత్రునివారణమ్ |
భూతప్రేతపిశాచానాం నాశనం సర్వసిద్ధిదమ్ ‖

సర్వరోగహరం చైవ సర్వసమ్పత్ప్రదం శుభమ్ |
భుక్తిముక్తిప్రదం నౄణాం సర్వసౌభాగ్యవర్ధనమ్ ‖

రోగబన్ధవిమోక్షం చ సత్యమేతన్న సంశయః ‖

‖ ఇతి శ్రీ మార్కణ్డేయపురాణే అఙ్గారక కవచం సమ్పూర్ణమ్ ‖

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow