నవగ్రహ సూక్తం - వేద సూక్తం - Navagraha vedha Sutham in Telugu

Jun 6, 2022 - 13:07
Jan 15, 2023 - 10:24
 0
నవగ్రహ సూక్తం - వేద సూక్తం - Navagraha vedha Sutham in Telugu

ఓం ఆస॒త్యేన॒ రజ॑సా॒ వర్త॑మానో నివే॒శయ॑న్న॒మృత॒o మర్త్య॑ఞ్చ | హి॒ర॒ణ్యయే॑న సవి॒తా రథే॒నాఽఽదే॒వో యా॑తి॒భువ॑నా వి॒పశ్యన్॑ ||

అ॒గ్నిం దూ॒తం వృ॑ణీమహే॒ హోతా॑రం వి॒శ్వవే॑దసమ్ | అ॒స్య య॒జ్ఞస్య॑ సు॒క్రతుమ్” ||

యేషా॒మీశే॑ పశు॒పతి॑: పశూ॒నాం చతు॑ష్పదాము॒త చ॑ ద్వి॒పదా”మ్ | నిష్క్రీ॑తో॒ఽయం య॒జ్ఞియ॑o భా॒గమే॑తు రా॒యస్పోషా॒ యజ॑మానస్య సన్తు ||

ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ ఆది॑త్యాయ॒ నమ॑: ||

ఓం ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ | భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే || అ॒ప్సుమే॒ సోమో॑ అబ్రవీద॒న్తర్విశ్వా॑ని భేష॒జా | అ॒గ్నిఞ్చ॑ వి॒శ్వశ॑oభువ॒మాప॑శ్చ వి॒శ్వభే॑షజీః ||

గౌ॒రీ మి॑మాయ సలి॒లాని॒ తక్ష॒త్యేక॑పదీ ద్వి॒పదీ॒ సా చతు॑ష్పదీ | అ॒ష్టాప॑దీ॒ నవ॑పదీ బభూ॒వుషీ॑ స॒హస్రా”క్షరా పర॒మే వ్యో॑మన్ ||

ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ సోమా॑య॒ నమ॑: ||

ఓం అ॒గ్నిర్మూ॒ర్ధా ది॒వః క॒కుత్పతి॑: పృథి॒వ్యా అ॒యమ్ | అ॒పాగ్ంరేతాగ్॑oసి జిన్వతి || స్యో॒నా పృ॑థివి॒ భవా॑ఽనృక్ష॒రా ని॒వేశ॑నీ | యచ్ఛా॑న॒శ్శర్మ॑ స॒ప్రథా”: ||

క్షేత్ర॑స్య॒ పతి॑నా వ॒యగ్ంహి॒తే నే॑వ జయామసి | గామశ్వ॑o పోషయి॒త్..న్వా స నో॑ మృడాతీ॒ దృశే” || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ అఙ్గా॑రకాయ॒ నమ॑: || 

ఓం ఉద్బు॑ధ్యస్వాగ్నే॒ ప్రతి॑జాగృహ్యేనమిష్టాపూ॒ర్తే సగ్ంసృ॑జేథామ॒యఞ్చ॑ | పున॑: కృ॒ణ్వగ్గ్‍స్త్వా॑ పి॒తర॒o యువా॑నమ॒న్వాతాగ్॑oసీ॒త్త్వయి॒ తన్తు॑మే॒తమ్ ||

ఇ॒దం విష్ణు॒ర్విచ॑క్రమే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దమ్ | సమూ॑ఢమస్యపాగ్ం సు॒రే || విష్ణో॑ ర॒రాట॑మసి॒ విష్ణో”: పృ॒ష్ఠమ॑సి॒ విష్ణో॒శ్శ్నప్త్రే”స్థో॒ విష్ణో॒స్స్యూర॑సి॒ విష్ణో”ర్ధ్రు॒వమ॑సి వైష్ణ॒వమ॑సి॒ విష్ణ॑వే త్వా || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ బుధా॑య॒ నమ॑: ||

ఓం బృహ॑స్పతే॒ అతి॒యద॒ర్యో అర్హా”ద్ద్యు॒మద్వి॒భాతి॒ క్రతు॑మ॒జ్జనే॑షు | యద్దీ॒దయ॒చ్చవ॑సర్తప్రజాత॒ తద॒స్మాసు॒ ద్రవి॑ణన్ధేహి చి॒త్రమ్ || ఇన్ద్ర॑మరుత్వ ఇ॒హ పా॑హి॒ సోమ॒o యథా॑ శార్యా॒తే అపి॑బస్సు॒తస్య॑ | తవ॒ ప్రణీ॑తీ॒ తవ॑ శూర॒శర్మ॒న్నావి॑వాసన్తి క॒వయ॑స్సుయ॒జ్ఞాః ||

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా॒ద్విసీ॑మ॒తస్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః | సబు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాస్స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివ॑: || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ బృహ॒స్పత॑యే॒ నమ॑: || 

ఓం ప్రవ॑శ్శు॒క్రాయ॑ భా॒నవే॑ భరధ్వమ్ | హ॒వ్యం మ॒తిం చా॒గ్నయే॒ సుపూ॑తమ్ | యో దైవ్యా॑ని॒ మాను॑షా జ॒నూగ్ంషి॑ అ॒న్తర్విశ్వా॑ని వి॒ద్మ నా॒ జిగా॑తి || ఇ॒న్ద్రా॒ణీమా॒సు నారి॑షు సు॒పత్..నీ॑మ॒హమ॑శ్రవమ్ | న హ్య॑స్యా అప॒రఞ్చ॒న జ॒రసా॒ మర॑తే॒ పతి॑: ||

ఇన్ద్ర॑o వో వి॒శ్వత॒స్పరి॒ హవా॑మహే॒ జనే”భ్యః | అ॒స్మాక॑మస్తు॒ కేవ॑లః || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శుక్రా॑య॒ నమ॑: ||

ఓం శన్నో॑ దే॒వీర॒భిష్ట॑య॒ ఆపో॑ భవన్తు పీ॒తయే” | శంయోర॒భిస్ర॑వన్తు నః || ప్రజా॑పతే॒ న త్వదే॒తాన్య॒న్యో విశ్వా॑ జా॒తాని॒ పరి॒తా బ॑భూవ | యత్కా॑మాస్తే జుహు॒మస్తన్నో॑ అస్తు వ॒యగ్గ్‍స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ ||

ఇ॒మం య॑మప్రస్త॒రమాహి సీదాఽఙ్గి॑రోభిః పి॒తృభి॑స్సంవిదా॒నః | ఆత్వా॒ మన్త్రా”: కవిశ॒స్తా వ॑హన్త్వే॒నా రా॑జన్\, హ॒విషా॑ మాదయస్వ || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శనైశ్చ॑రాయ॒ నమ॑: ||

ఓం కయా॑ నశ్చి॒త్ర ఆభు॑వదూ॒తీ స॒దావృ॑ధ॒స్సఖా” | కయా॒ శచి॑ష్ఠయా వృ॒తా || ఆఽయఙ్గౌః పృశ్ని॑రక్రమీ॒దస॑నన్మా॒తర॒o పున॑: | పి॒తర॑ఞ్చ ప్ర॒యన్త్సువ॑: || యత్తే॑ దే॒వీ నిర్‍ఋ॑తిరాబ॒బన్ధ॒ దామ॑ గ్రీ॒వాస్వ॑విచ॒ర్త్యమ్ | ఇ॒దన్తే॒ తద్విష్యా॒మ్యాయు॑షో॒ న మధ్యా॒దథా॑జీ॒వః పి॒తుమ॑ద్ధి॒ ప్రము॑క్తః || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ రాహ॑వే॒ నమ॑: ||

ఓం కే॒తుఙ్కృ॒ణ్వన్న॑కే॒తవే॒ పేశో॑ మర్యా అపే॒శసే” | సము॒షద్భి॑రజాయథాః || బ్ర॒హ్మా దే॒వానా”o పద॒వీః క॑వీ॒నామృషి॒ర్విప్రా॑ణాం మహి॒షో మృ॒గాణా”మ్ | శ్యే॒నోగృధ్రా॑ణా॒గ్॒స్వధి॑తి॒ర్వనా॑నా॒గ్॒o సోమ॑: ప॒విత్ర॒మత్యే॑తి॒ రేభన్॑ ||

సచి॑త్ర చి॒త్రం చి॒తయన్”తమ॒స్మే చిత్ర॑క్షత్ర చి॒త్రత॑మం వయో॒ధామ్ | చ॒న్ద్రం ర॒యిం పు॑రు॒వీరమ్” బృ॒హన్త॒o చన్ద్ర॑చ॒న్ద్రాభి॑ర్గృణ॒తే యు॑వస్వ || ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితేభ్యః కేతు॑భ్యో॒ నమ॑: ||

ఓం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవ॑తాభ్యో॒ నమో॒ నమ॑: --- ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑:

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow