Shiv Tandav Stotram | शिवतांडव स्तोत्रम | Shiva Stotra | Shankar Mahadevan | Times Music Spiritual

Mar 8, 2021 - 06:52
Jul 20, 2021 - 07:49
 0

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే
గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికాం ।
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం
చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివం ॥ 1 ॥

జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ-
-విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని ।
ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే
కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥ 2 ॥

ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర
స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే ।
కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని ॥ 3 ॥

జటాభుజంగపింగళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా
కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే ।
మదాంధసింధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే
మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥ 4 ॥

సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర
ప్రసూనధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రిపీఠభూః ।
భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటక
శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః ॥ 5 ॥

లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా-
-నిపీతపంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకం ।
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం
మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తు నః ॥ 6 ॥

కరాలఫాలపట్టికాధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల-
ద్ధనంజయాధరీకృతప్రచండపంచసాయకే ।
ధరాధరేంద్రనందినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక-
-ప్రకల్పనైకశిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ ॥ 7 ॥

నవీనమేఘమండలీ నిరుద్ధదుర్ధరస్ఫురత్-
కుహూనిశీథినీతమః ప్రబంధబంధుకంధరః ।
నిలింపనిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః
కళానిధానబంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః ॥ 8 ॥

ప్రఫుల్లనీలపంకజప్రపంచకాలిమప్రభా-
-విలంబికంఠకందలీరుచిప్రబద్ధకంధరం ।
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే ॥ 9 ॥

అగర్వసర్వమంగళాకళాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహమాధురీ విజృంభణామధువ్రతం ।
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే ॥ 10 ॥

జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజంగమశ్వస-
-ద్వినిర్గమత్క్రమస్ఫురత్కరాలఫాలహవ్యవాట్ ।
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ
ధ్వనిక్రమప్రవర్తిత ప్రచండతాండవః శివః ॥ 11 ॥

దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజంగమౌక్తికస్రజోర్-
-గరిష్ఠరత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్షపక్షయోః ।
తృష్ణారవిందచక్షుషోః ప్రజామహీమహేంద్రయోః
సమం ప్రవర్తయన్మనః కదా సదాశివం భజే ॥ 12 ॥

కదా నిలింపనిర్ఝరీనికుంజకోటరే వసన్
విముక్తదుర్మతిః సదా శిరఃస్థమంజలిం వహన్ ।
విముక్తలోలలోచనో లలాటఫాలలగ్నకః
శివేతి మంత్రముచ్చరన్ సదా సుఖీ భవామ్యహం ॥ 13 ॥

ఇమం హి నిత్యమేవముక్తముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరన్బ్రువన్నరో విశుద్ధిమేతిసంతతం ।
హరే గురౌ సుభక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనం ॥ 14 ॥

పూజావసానసమయే దశవక్త్రగీతం యః
శంభుపూజనపరం పఠతి ప్రదోషే ।
తస్య స్థిరాం రథగజేంద్రతురంగయుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖిం ప్రదదాతి శంభుః ॥ 15 ॥

Jata tavi galajjala pravaha pavitasthale Galea valambya lambitam bhujanga tungamalikam || Damad damad damad dama ninada vadda marvayam Chakara chand tandavam tanotu nah shivah shivam ||1||

Jata kata hasam bhrama bhrama nilimpa nirjhari Vilolavi chivalarai viraja mana murdhani || Dhagadhagadha gajjvala lalata patta pavake Kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mama ||2||

Dhara dharendra nandini vilasa bandhu bandhura Sphuradi ganta santati pramoda mana manase || Krupa kataksha dhorani nirudhadurdha rapadi Kvachit digambare mano vinodametu vastuni ||3||

Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha Kadamba kunkuma drava pralipta digva dhumukhe || Madandha sindhura sphura tvaguttari ya medure Mano vinoda madbhutam bibhartu bhuta bhartari ||4||

Sahasra lochana prabhritya shesha lekha shekhara Prasuna dhulidhorani vidhu saranghri pithabhuh || Bhujanga raja malaya nibaddha jata jutaka Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah ||5||

Lalata chatva rajvala dhanajn jaya sphu lingabha Nipita pancha sayakam naman nilimpa nayakam || Sudha mayukha lekhaya viraja mana shekharam Maha kapali sampade shiro jata lamastu nah ||6||

Karala bhala pattika dhagad dhagad dhagaj jvaltt Ddhanajn jaya huti kruta prachanda pancha sayake || Dhara dharendra nandini kuchagra chitra patraka Prakalpa naika shilpini trilochane ratir mama ||7||

Navina megha mandali niruddha durdha rasphurat Kuhunishithi nitamah prabandha baddha kandharah || Nilimpa nirjhari dhara stanotu krutti sindhurah Kala nidhana bandhurah shriyam jagad dhurandharah ||8||

Prafulla nila pankaja prapancha kali maprabha Valambi kantha kandali ruchi prabaddha kandharam || Smarachchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam Gajachchhidandha kachhidam tamanta kachchhidam bhaje ||9||

Akharva sarva mangala kala kadamba manjari Rasa pravaha madhuri vijrum bhanama dhuvratam || Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje ||10||

Jayatvada bhravibhrama bhramad bhujanga mashvasa Dvi nirgamatkrama sphurat karala bhala havyavat || Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudanga tunga mangala Dhvani karma pravartita prachanda tandavah shivah ||11||

Shrushadvi chitra talpayor bhujanga maukti kasrajo Garishtha ratna loshthayoh suhrudvi paksha pakshayoh || Trunara vinda chakshushoh praja mahi mahendrayoh Sama pravrutikah samam pravartayan manah kada sada shivam bhajamyaham ||12||

Kada nilimpa nirjhari nikunja kotare vasanh Vimukta durmatihs sada shirah stha manjalim vahan || Vimukta lola lochano lalama bhala lagnakah Shiveti mantra muncharan sada sukhi bhavamyaham ||13||

Idam hi nityameva mukta mukta mottamam stavam Pathan smaran bruvannaro vishuddhi meti santatam || Hare gurav subhakti mashu yati nanyatha gatim Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow